Vytvoriť faktúru

YELL zabezpečovacie systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YELL zabezpečovacie systémy
IČO 35687134
DIČ 2020308697
IČ DPH SK2020308697
Dátum vzniku 28 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YELL zabezpečovacie systémy
Strojnícka 61/A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 253 €
Zisk 10 726 €
Aktíva 65 460 €
Vlastný kapitál 9 478 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903719844
Mobile phone(s) 0903719844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,169
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,564
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,564
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,564
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,954
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,931
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,931
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,369
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,438
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,438
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -69
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,302
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,352
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,651
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,651
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,169
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,204
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 344
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 344
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 63
2. Ostatné fondy (427, 42X) 63
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,432
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,432
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,726
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,385
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 815
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 815
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,741
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,741
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 950
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 531
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,707
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,140
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 307
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 307
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,474
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 580
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 157,133
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 158,253
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 101,752
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,381
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,120
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,315
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 98,728
D. Služby (účtová skupina 51) 18,709
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,095
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,347
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,676
4. Sociálne náklady (527, 528) 72
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 832
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,090
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,090
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,861
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,938
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,696
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,923
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,016
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,016
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 907
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,016
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,290
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,290
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,726
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015