Vytvoriť faktúru

A DRUŽSTVO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A DRUŽSTVO
IČO 35687207
DIČ 2020897604
IČ DPH SK2020897604
Dátum vzniku 29 Marca 1996
Právna forma Družstvo
Sídlo A DRUŽSTVO
Jadranská 76
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 400 €
Zisk 6 529 €
Aktíva 111 289 €
Vlastný kapitál 55 564 €
Kontaktné informácie
Email ostrovsky@adruzstvo.sk
Phone(s) 0264461258, 0903219442
Mobile phone(s) 09032194, 0903219442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 98,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 78,529
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,496
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 72,493
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,003
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 33
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 33
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,851
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,125
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,115
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,115
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 726
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 337
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 389
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 104
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,093
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,371
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,371
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,574
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,446
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,446
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,173
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,173
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,529
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,391
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,001
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,001
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 7,001
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,390
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,226
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,656
D. Služby (účtová skupina 51) 679
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 765
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,445
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,445
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,027
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 19,026
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,199
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 501
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 501
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 698
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,828
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,683
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,154
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,529
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015