Vytvoriť faktúru

BALNEOTHERMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BALNEOTHERMA
IČO 35687231
DIČ 2020823563
IČ DPH SK2020823563
Dátum vzniku 29 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALNEOTHERMA
Jakubovo námestie 14
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 043 €
Zisk -15 097 €
Aktíva 106 406 €
Vlastný kapitál -6 223 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.balneotherma.sk
Phone(s) +421252444982
Mobile phone(s) +421903442547
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 96,839
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,487
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,444
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 520
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 2,924
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,043
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 351
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 692
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,947
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59,944
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,944
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,422
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,422
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,581
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,121
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 405
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,839
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,668
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,668
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 767
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,247
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,247
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,097
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,748
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 99
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 99
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,981
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,457
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,457
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,907
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,237
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 614
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 614
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,018
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,043
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,713
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,025
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,903
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,259
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,408
D. Služby (účtová skupina 51) 12,832
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,287
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,548
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,639
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,100
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,003
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,860
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,519
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285
O. Kurzové straty (563) 127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,135
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015