Vytvoriť faktúru

Amtel Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Amtel Slovensko
IČO 35687754
DIČ 2020327001
IČ DPH SK2020327001
Dátum vzniku 10 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Amtel Slovensko
Borská 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 365 802 €
Zisk 116 488 €
Aktíva 96 345 €
Vlastný kapitál 92 643 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0235000100
Fax(es) 0235000799
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 271,990
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,902
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 194,859
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 93,124
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,080
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,044
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101,735
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 669
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 71,374
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,088
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,088
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,737
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 109,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 109,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,751
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,604
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,355
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 116,488
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,253
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,937
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -440
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,377
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,316
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -6,133
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,386
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -29,519
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,967
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,864
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,618
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 364,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 365,802
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 364,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,502
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,141
D. Služby (účtová skupina 51) 36,468
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 175,417
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,899
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,780
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,738
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 148,776
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,691
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,266
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,266
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,266
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,145
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 149,921
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 33,433
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,433
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 116,488
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016