Vytvoriť faktúru

SKS Broker - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SKS Broker
IČO 35687797
DIČ 2020308895
Dátum vzniku 10 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKS Broker
Revúcka 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 044 €
Zisk -493 €
Aktíva 16 369 €
Vlastný kapitál -6 260 €
Kontaktné informácie
Email sksbroker@sksbroker.sk
Phone(s) 0336454437
Mobile phone(s) 0905469990, 0905867763, 0907161142
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,369
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,295
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 114
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,713
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,715
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -2
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 74
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,369
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,753
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,053
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,697
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -493
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,122
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 190
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,852
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,686
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,686
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,835
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 257
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 506
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 80
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,617
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,044
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,617
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,027
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,900
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,143
D. Služby (účtová skupina 51) 13,013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,974
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,997
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 953
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,682
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 144
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,461
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -493
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016