Vytvoriť faktúru

KMC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KMC
IČO 35687827
DIČ 2020897626
Dátum vzniku 10 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KMC
Eisnerova 11
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 586 €
Zisk 1 942 €
Aktíva 6 793 €
Vlastný kapitál 1 030 €
Kontaktné informácie
Email kmc@szm.sk
Phone(s) 0908769704
Mobile phone(s) 0905310728, 0908769704
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,422
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,422
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 913
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 913
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,509
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 64
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,422
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,972
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 196
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 30
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 166
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,041
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,847
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,942
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,450
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,450
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,850
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 552
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,586
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,586
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,586
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,381
D. Služby (účtová skupina 51) 663
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,542
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,542
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,494
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 552
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015