Vytvoriť faktúru

BPS PARK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BPS PARK
IČO 35688025
DIČ 2020309027
IČ DPH SK2020309027
Dátum vzniku 11 Apríla 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BPS PARK
Cintorínska 2
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 381 376 €
Zisk 103 544 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421940435784, +421940435785, +421940435786, +421940435787, +421940435788, +421948317949, +421908789906, +421940435778, +421940435740, +421940435741, +421940435
Fax(es) 0252962237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,095,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 206,964
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 184,464
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 184,464
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 22,500
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,879,593
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,079
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,079
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,576
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 28,576
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 897,025
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 183,587
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,587
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,610
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 699,828
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 939,913
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,776
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 937,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,304
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,001
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,095,862
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,071
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 106,221
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 106,221
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,268
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,268
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 153,038
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 153,038
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 103,544
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,153,028
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,752
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,752
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 235,202
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 235,202
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 812,145
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 248,813
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 248,813
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 381,716
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,550
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 156,066
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 91,929
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 91,929
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 558,763
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 558,763
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,376,326
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,381,376
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 358
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,375,968
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,440
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,246,404
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 339
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 73,131
D. Služby (účtová skupina 51) 1,191,063
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 963,481
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 854,547
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97,486
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,448
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,102
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,762
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,762
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,972
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,111,793
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,238
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,238
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,238
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,986
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,985
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 136,224
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,680
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 32,790
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 103,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015