Vytvoriť faktúru

CV PRODUCTS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CV PRODUCTS
IČO 35688114
DIČ 2020339750
IČ DPH SK2020339750
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CV PRODUCTS
Bajzova 9/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 734 370 €
Zisk -113 478 €
Aktíva 1 453 971 €
Vlastný kapitál 38 652 €
Kontaktné informácie
Email calivita@calivita.sk
Phone(s) 0255563427, 0255568280
Fax(es) 0255568280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,529,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,291
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,291
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,862
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,429
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,477,257
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 147,596
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,161
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 133,512
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 12,923
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,046,497
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,039,873
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,039,873
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,226
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 180,217
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 167,203
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,014
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 102,947
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91,487
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,381
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,338
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 43
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,529,929
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,353
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,286
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 18
2. Ostatné fondy (427, 42X) 18
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 208,238
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -274,111
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 482,349
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -113,478
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,401,019
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,808
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,570
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -762
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,384,928
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,365,809
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,365,809
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,548
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,765
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,540
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,283
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,283
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 30,779
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 30,779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,740,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,734,370
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,557,545
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 50
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 80,193
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,582
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,819,125
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 787,587
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,143
D. Služby (účtová skupina 51) 725,396
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 197,371
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 141,655
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,635
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,081
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,139
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,723
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,723
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,755
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,662
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,555
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 6,549
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,398
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 20,264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,598
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -113,478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688114 DIČ: 2020339750 IČ DPH: SK2020339750
 • Sídlo: CV PRODUCTS, Bajzova 9/A, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Eva Petöcz Jakubovo námestie 15 Bratislava 811 09 01.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  California Fitness Co. Ltd. 6 639 € (100%) Carson City 897 06 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2014Nové sidlo:
   Bajzova 9/A Bratislava 821 08
   03.02.2014Zrušené sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   23.03.2010Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
   spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom - obnova systému po havárii
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   služby webového servera: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a verejne prístupných zdrojov
   18.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Petöcz Jakubovo námestie 15 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.08.2009
   17.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Zsigmond Tonkovce 331 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 13.02.2006
   30.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   15.11.2008Nové sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   14.11.2008Zrušené sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   04.04.2007Nové obchodné meno:
   CV PRODUCTS s.r.o.
   03.04.2007Zrušené obchodné meno:
   California Fitness, s.r.o.
   25.03.2006Nové obchodné meno:
   California Fitness, s.r.o.
   24.03.2006Zrušené obchodné meno:
   California Fitness (Slovakia), s.r.o.
   02.03.2006Noví spoločníci:
   California Fitness Co. Ltd. N Carson St. 2533 Carson City 897 06 Spojené štáty americké
   01.03.2006Zrušeny spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   17.02.2006Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zsigmond Tonkovce 331 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 13.02.2006
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Bajzova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Norbert Oláh Petofiho 938/108 Štúrovo 943 06
   29.01.1999Nové sidlo:
   Bajzova 9 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Norbert Oláh Petofiho 938/108 Štúrovo 943 06
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Agata Hegelyová Hlavná 85 Tomášov 900 94
   10.03.1997Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Agata Hegelyová Hlavná 85 Tomášov 900 94
   09.03.1997Zrušené sidlo:
   Pri Starom mýte 2 Bratislava 832 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kóša Mamateyová 7 Bratislava 851 04
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   California Fitness (Slovakia), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starom mýte 2 Bratislava 832 55
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Kóša Mamateyová 7 Bratislava 851 04