Vytvoriť faktúru

LASTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LASTER
IČO 35688521
DIČ 2020853659
IČ DPH SK2020853659
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LASTER
Jégeho 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 160 293 €
Zisk -39 036 €
Aktíva 85 376 €
Vlastný kapitál 14 384 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902891968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 55,619
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,822
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,822
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,462
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,775
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,485
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,485
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 290
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,825
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,906
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 197
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,619
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,549
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,503
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,226
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,723
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,036
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,168
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,147
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,147
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,021
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 61,217
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,217
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,450
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 160,293
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 160,293
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,518
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 153,412
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,363
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,889
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 96,900
D. Služby (účtová skupina 51) 84,427
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 969
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,429
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,429
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 644
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,596
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30,917
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,440
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,174
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,174
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,266
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,036
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015