Vytvoriť faktúru

Regent and Co. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Regent and Co.
IČO 35688548
DIČ 2020355601
IČ DPH SK2020355601
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Regent and Co.
Vlastenecké nám. 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 381 302 €
Zisk -539 €
Aktíva 879 069 €
Vlastný kapitál 370 118 €
Kontaktné informácie
Email hoteldominika@mail.t-com.sk
Phone(s) 0904744020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 802,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 782,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 782,500
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,535
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 705,381
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,106
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,478
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,030
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,094
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,906
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,647
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,647
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,446
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,439
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,439
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 937
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 298
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 639
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 605
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 605
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 802,135
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369,579
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 368,187
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 368,187
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,388
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,316
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,704
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -539
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 432,556
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,490
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,490
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 205,139
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 191,318
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,361
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,361
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 163,423
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,738
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,554
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,497
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 327,396
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 381,302
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 60,146
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 75,019
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 192,231
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,906
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 369,568
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 54,205
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 84,036
D. Služby (účtová skupina 51) 70,330
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 80,134
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 58,787
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,756
4. Sociálne náklady (527, 528) 591
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,627
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 69,675
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 69,675
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,561
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,734
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,825
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,306
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,265
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,265
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,041
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 428
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015