Vytvoriť faktúru

AURIUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AURIUS
IČO 35688602
DIČ 2020309819
IČ DPH SK2020309819
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURIUS
Lopúchová 7
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 314 322 €
Zisk -13 515 €
Aktíva 137 790 €
Vlastný kapitál 95 135 €
Kontaktné informácie
Email mailbox@aurius.sk
Phone(s) 0255565073, 0903707090
Mobile phone(s) 0903707090
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 99,656
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,297
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,297
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,693
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,604
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,980
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,661
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,494
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,494
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,327
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,840
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,286
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,028
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,379
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,379
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,656
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,262
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 164,746
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -149,272
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -149,272
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,515
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,394
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,111
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,295
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 816
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,278
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,278
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,655
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 858
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,061
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,465
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 312
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,654
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 311,292
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 314,322
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 311,292
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 95
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,935
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 324,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,536
D. Služby (účtová skupina 51) 237,678
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,878
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,977
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,840
4. Sociálne náklady (527, 528) 61
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 608
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,829
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,829
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,382
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,089
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,678
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,078
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,877
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,396
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,396
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 481
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,877
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,555
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,515
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016