Vytvoriť faktúru

PERSPEKTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERSPEKTA
IČO 35688611
DIČ 2020309137
IČ DPH SK2020309137
Dátum vzniku 24 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERSPEKTA
Hviezdoslavova 39
94201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 589 583 €
Zisk 70 490 €
Aktíva 310 699 €
Vlastný kapitál 279 865 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0356586333, 0903433391
Mobile phone(s) 0911901091, 0903433391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 345,285
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 216,553
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 216,553
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 194,732
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,748
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,073
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,095
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,728
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,355
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,355
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,373
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,433
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 117,934
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,637
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,637
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 345,285
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,897
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,606
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,606
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 244,162
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 408,313
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,151
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,490
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,388
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 586
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 586
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,802
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -565
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -565
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 475
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 589,583
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 521,158
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,807
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 618
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 498,839
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 341,877
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,902
D. Služby (účtová skupina 51) 36,649
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,435
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,649
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,731
4. Sociálne náklady (527, 528) 55
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,075
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,540
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,361
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 90,744
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,537
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 163
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 90,592
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,102
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015