Vytvoriť faktúru

SLOV - REALITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOV - REALITY
IČO 35688688
DIČ 2020309511
IČ DPH SK7020000889
Dátum vzniku 23 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV - REALITY
Dostojevského rad 13
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 084 €
Zisk 3 196 €
Aktíva 40 898 €
Vlastný kapitál -25 804 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,299
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,533
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,533
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,533
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,541
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,200
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,970
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,184
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,184
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,786
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 371
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 338
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 225
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,299
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,608
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,448
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,446
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,894
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,196
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,907
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 322
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 322
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,345
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,613
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,613
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,995
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 377
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 360
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 668
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 668
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,384
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,084
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,384
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -23,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,222
D. Služby (účtová skupina 51) 17,200
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,080
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,378
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,671
4. Sociálne náklady (527, 528) 31
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 495
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 300
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 300
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,862
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,884
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 686
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 686
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,176
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 980
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015