Vytvoriť faktúru

AGAMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGAMA
IČO 35688807
DIČ 2020309214
IČ DPH SK2020309214
Dátum vzniku 24 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGAMA
Na Sitine 3374/24
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 141 105 €
Zisk 3 442 €
Aktíva 64 479 €
Vlastný kapitál 12 732 €
Kontaktné informácie
Email maros@marosagama.sk
Phone(s) 0262247879, 0903714943
Mobile phone(s) 0903714943
Fax(es) 0262247879
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 61,550
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 941
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 941
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 941
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,104
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,248
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,455
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,455
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 606
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 187
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,856
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 505
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 505
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,550
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,499
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,753
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,753
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,442
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,051
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,715
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,710
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,492
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,948
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,203
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,221
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 478
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 478
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,366
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 140,980
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 141,105
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 140,980
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,039
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,331
D. Služby (účtová skupina 51) 7,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,428
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,298
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,585
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,545
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 395
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,294
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,294
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,225
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,653
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,852
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,852
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 801
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,653
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,442
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016