Vytvoriť faktúru

AMIGA bezpečnostné systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMIGA bezpečnostné systémy
IČO 35689137
DIČ 2020355733
IČ DPH SK2020355733
Dátum vzniku 17 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMIGA bezpečnostné systémy
Hálova 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 720 €
Zisk 7 994 €
Aktíva 14 740 €
Vlastný kapitál 12 409 €
Kontaktné informácie
Email amigabs@chello.sk
Phone(s) +421262242094
Mobile phone(s) +421905520294
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,192
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,503
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,503
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,503
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,279
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,583
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,583
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,696
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,444
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,252
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 410
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 410
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,192
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,403
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,107
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,107
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,789
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,009
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,009
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 154
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 47
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,586
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,720
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,720
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,143
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,577
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,544
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,287
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,976
D. Služby (účtová skupina 51) 1,891
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,181
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 469
4. Sociálne náklady (527, 528) 312
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 124
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,085
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,176
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,566
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 215
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,254
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,260
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,994
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016