Vytvoriť faktúru

VH COSMETICS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VH COSMETICS
IČO 35689196
DIČ 2020309071
IČ DPH SK2020309071
Dátum vzniku 03 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VH COSMETICS
Drieňová 1
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 204 857 €
Zisk 70 118 €
Aktíva 865 448 €
Vlastný kapitál 692 763 €
Kontaktné informácie
Email obchod@bijou.sk
Phone(s) +421243193927, +421243427709
Mobile phone(s) +421911712303
Fax(es) 0243427709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 999,223
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 266,150
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 266,150
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 691
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 249,803
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,656
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 725,933
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 209,974
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 209,974
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 575
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 575
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,479
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,205
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,205
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 771
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 503
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 506,905
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 897
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 506,008
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,140
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,140
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 999,223
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 762,881
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,933
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,933
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 681,190
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 681,190
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 236,342
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,596
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,596
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,234
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 7,234
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 227,512
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 184,407
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,407
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,263
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,081
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,595
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,203,216
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,204,857
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,188,725
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,490
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,642
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,108,193
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 593,015
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,103
D. Služby (účtová skupina 51) 155,668
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 249,591
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 183,042
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,234
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,315
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,930
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 68,417
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 68,417
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,454
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,664
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 423,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 389
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 322
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 322
XII. Kurzové zisky (663) 67
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,369
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 611
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,758
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 90,684
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,566
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,775
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689196 DIČ: 2020309071 IČ DPH: SK2020309071
 • Sídlo: VH COSMETICS, Drieňová 1, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Huba Hrušovská 66 Bratislava 821 07 03.05.1996
  Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 66 Bratislava 821 07 03.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Huba 3 320 € (50%) Hrušovská 66 Bratislava 821 07
  Ing. Zlatica Hubová 3 320 € (50%) Hrušovská 66 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 66 Bratislava 821 07
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 66 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 66 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 66 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   22.06.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   21.06.2006Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   02.06.1998Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   01.06.1998Zrušené sidlo:
   Križková 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   03.05.1996Nové obchodné meno:
   VH COSMETICS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Križková 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06