Vytvoriť faktúru

TRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRA
IČO 35689421
DIČ 2020331346
IČ DPH SK2020331346
Dátum vzniku 26 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRA
Pekárska 11
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 913 €
Zisk 15 205 €
Aktíva 250 339 €
Vlastný kapitál -60 414 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 229,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 228,108
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 90
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 90
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 228,018
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 207,774
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,862
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,382
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,465
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,053
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,053
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 412
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 379
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 41
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 41
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 229,614
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -52,456
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -74,964
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,632
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -129,596
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,205
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,070
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 140,064
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 142,006
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,029
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,029
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,600
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,706
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 48,913
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,706
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,407
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,738
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,253
D. Služby (účtová skupina 51) 5,922
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 849
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,550
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,550
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,801
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 363
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,531
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,010
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,656
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,656
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 354
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,010
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015