Vytvoriť faktúru

TIZIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIZIA
IČO 35689498
DIČ 2020812827
IČ DPH SK2020812827
Dátum vzniku 03 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIZIA
Drieňova 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 029 830 €
Zisk 16 751 €
Aktíva 6 410 946 €
Vlastný kapitál 128 115 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,574,198
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,333,622
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 638,075
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 69,303
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 47,089
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 521,683
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,695,547
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 317,938
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 785,821
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 546,140
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 45,648
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,161,572
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,808
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,808
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 447,094
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 447,094
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447,094
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 707,696
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 573,604
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 573,604
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,752
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 116,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 974
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 703
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,079,004
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 40,265
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 88,075
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 950,664
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,574,198
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 366,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,820,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,129,462
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,488
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,196,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,751
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,141,509
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,766,953
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 425,135
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 425,135
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,065,469
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 833
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 20,175
12. Odložený daňový záväzok (481A) 255,341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,016,605
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 756,617
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 756,617
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,750
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,046
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,538
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 230,654
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,313
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,313
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,000,553
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 343,085
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 65,704
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,007
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 35,888
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 19,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,029,830
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,892
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 562,178
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 379,546
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,019,214
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,056,425
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 51,483
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77,148
D. Služby (účtová skupina 51) 605,101
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 209,484
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 149,768
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,795
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,921
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,841
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 555,499
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 555,499
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 214,256
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 639,115
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 698,498
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,595
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -102,662
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 244
XII. Kurzové zisky (663) 244
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83,011
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69,440
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69,440
O. Kurzové straty (563) 751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,820
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82,767
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -109,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -126,113
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -128,993
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,751
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016