Vytvoriť faktúru

TIZIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIZIA
IČO 35689498
DIČ 2020812827
IČ DPH SK2020812827
Dátum vzniku 03 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIZIA
Drieňova 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 799 845 €
Zisk 190 569 €
Aktíva 6 410 946 €
Vlastný kapitál 128 115 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,434,312
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,312,557
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 692,771
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 88,449
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 66,778
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 537,544
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,322,036
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 434,735
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,318,839
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 458,148
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 110,314
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 297,750
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 297,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,826,272
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,331
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,331
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 457,326
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 457,326
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 457,326
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,338,187
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,218,871
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,218,871
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 400
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,428
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 907
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,521
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 295,483
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 50,637
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 90,153
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 154,693
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,434,312
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,497
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,460,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,967,768
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,488
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,035,256
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 190,569
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,020,034
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,141,697
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 177,465
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 177,465
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,570,469
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 200
12. Odložený daňový záväzok (481A) 393,563
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,334,224
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 817,322
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,322
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 42,249
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,757
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,484
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 392,412
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,504
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,511,609
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 71,781
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 13,733
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 35,888
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 22,160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,799,845
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,620
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 857,593
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 639,868
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,267,764
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,637,070
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58,649
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 90,380
D. Služby (účtová skupina 51) 595,464
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 201,114
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 143,524
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,608
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,982
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,969
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 698,294
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 698,294
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 549,108
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -40,838
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 475,930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,720
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 95
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 95
XII. Kurzové zisky (663) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,731
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 100,329
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 100,329
O. Kurzové straty (563) 680
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,722
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,185
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -142,384
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -145,264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 190,569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015