Vytvoriť faktúru

BLA BLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLA BLA
IČO 35689544
DIČ 2020309126
IČ DPH SK2020309126
Dátum vzniku 07 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLA BLA
Krížna 5-7
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 549 €
Zisk -5 133 €
Aktíva 134 106 €
Vlastný kapitál 75 324 €
Kontaktné informácie
Email petrasova.rena@gmail.com
Phone(s) 0903714437
Mobile phone(s) 0903714437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 106,744
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 92,086
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 92,086
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,108
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,461
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,517
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,646
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,965
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,965
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,965
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,491
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,491
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,491
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,190
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,382
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,808
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,744
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,191
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,810
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,348
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,538
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,133
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,553
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 273
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 273
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,057
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,353
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,353
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,942
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,762
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,223
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,049
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,549
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,549
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,152
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,359
D. Služby (účtová skupina 51) 18,287
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 548
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,631
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,631
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 327
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,603
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,903
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 500
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,173
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015