Vytvoriť faktúru

T - FAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T - FAN
IČO 35689757
DIČ 2020310171
IČ DPH SK2020310171
Dátum vzniku 23 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T - FAN
Miletičova 3/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 607 072 €
Zisk 5 375 €
Aktíva 480 962 €
Vlastný kapitál 69 357 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255574502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 98,730
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,064
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,064
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 79,666
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 359,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,479
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,089
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 458,230
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,469
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,031
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 702
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,721
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,375
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 396,761
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 117,906
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 50,983
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 187,872
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,238
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,504
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,304
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,826
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 607,072
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 591,086
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,228
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,758
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 595,427
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 458,866
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,347
C. Služby (účtová skupina 51) 91,799
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,252
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 287
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,744
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 132
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,645
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,302
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7,498
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 7,496
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,888
M. Nákladové úroky (562) 4,316
N. Kurzové straty (563) 49
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,523
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,390
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,255
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015