Vytvoriť faktúru

HARLEQUIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HARLEQUIN
IČO 35690488
DIČ 2020348374
IČ DPH SK2020348374
Dátum vzniku 16 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARLEQUIN
Zvolenská cesta 13
97405
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 359 956 €
Zisk 5 278 €
Aktíva 138 407 €
Vlastný kapitál 18 391 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0556233466, 0911458699, 0484164204
Mobile phone(s) 0903458699, 0911458698, 0911458699
Fax(es) 0556233467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,668
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,668
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,668
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,743
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 237,348
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,248
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 288,411
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,669
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 737
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,015
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,278
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,742
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 92
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 264,650
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,829
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,075
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 123
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,623
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 359,956
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 359,789
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 160
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 352,826
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 216,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,901
C. Služby (účtová skupina 51) 80,582
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,907
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 537
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,907
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,118
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,130
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,592
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 402
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 399
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 971
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 736
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 235
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -569
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,561
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,283
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690488 DIČ: 2020348374 IČ DPH: SK2020348374
 • Sídlo: HARLEQUIN, Zvolenská cesta 13, 97405, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2013Nové sidlo:
   Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica 974 05
   Noví spoločníci:
   Ladislav Lindiš Tomašovská 3288/13A Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Lindiš Tomašovská 3288/13A Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 04.07.2013
   12.07.2013Zrušené sidlo:
   Považanová 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.05.1996
   20.02.2010Noví spoločníci:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.05.1996
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   HARLEQUIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Považanová 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava