Vytvoriť faktúru

DIN - TECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIN - TECHNIK
IČO 35690496
DIČ 2020342764
IČ DPH SK2020342764
Dátum vzniku 17 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIN - TECHNIK
Pekná cesta 15
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 650 160 €
Zisk 7 853 €
Aktíva 1 985 874 €
Vlastný kapitál 865 497 €
Kontaktné informácie
Email office@din-technik.sk
Phone(s) 0315501141, 0905239572, 0903864338
Mobile phone(s) 0905239572, 0915980503, 0903864338
Fax(es) 0315501144
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,882,261
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 894,549
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,998
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,998
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 882,551
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,502
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 587,266
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 268,323
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,460
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 985,539
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 372,596
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,062
3. Výrobky (123) - /194/ 27,620
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 328,914
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 494,126
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 457,798
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,034
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 455,764
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,662
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,666
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 118,817
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,629
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 116,188
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,173
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,173
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,261
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 876,244
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 842,025
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,063
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,283
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -64,220
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,853
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,017
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,967
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,045
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 26,922
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,992
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,992
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 924,029
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 640,889
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 166,121
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 474,768
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 235,904
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,661
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,990
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,414
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,171
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,550
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,550
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,479
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,650,160
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 587,259
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 637,475
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 299,784
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 26,080
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 89,676
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,886
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,624,321
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 341,585
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 370,346
D. Služby (účtová skupina 51) 460,967
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 188,536
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,639
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,569
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,200
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 129,292
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 129,292
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 87,286
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 649
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,460
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,839
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 377,700
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,636
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,803
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,803
O. Kurzové straty (563) 88
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,745
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,593
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,246
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,393
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,853
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016