Vytvoriť faktúru

GEOSIAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOSIAL
IČO 35690518
DIČ 2020826214
IČ DPH SK2020826214
Dátum vzniku 17 Mája 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo GEOSIAL
Palárikova 31
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 758 €
Zisk -68 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 50,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 50,844
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 50,844
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,884
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 10,800
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 69,728
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,690
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,880
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,316
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -68
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,038
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,681
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,283
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,357
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,758
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,758
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,425
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,740
C. Služby (účtová skupina 51) 3,003
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 323
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,359
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,333
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,015
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,441
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,441
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,441
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 892
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -68
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015