Vytvoriť faktúru

INVECON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVECON
IČO 35690666
DIČ 2020323503
IČ DPH SK2020323503
Dátum vzniku 17 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVECON
Rovníkova 16
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 805 €
Zisk 3 234 €
Aktíva 69 714 €
Vlastný kapitál -31 505 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244455227
Fax(es) 0244456505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,303
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,120
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,120
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,120
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,957
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,523
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,970
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,970
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 184
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,220
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,149
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 13,243
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 13,243
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,191
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,311
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,880
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 226
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,303
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,271
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,476
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,333
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,809
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,234
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,574
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,418
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,418
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 83,196
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,345
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,345
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,364
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 206
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,229
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,011
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,011
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,251
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,805
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120,805
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 64,281
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,452
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 72
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,628
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,613
D. Služby (účtová skupina 51) 95,402
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,576
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,932
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,095
4. Sociálne náklady (527, 528) 549
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 697
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,836
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,836
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 504
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,177
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,718
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,224
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 55
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 55
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,160
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,160
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,150
O. Kurzové straty (563) 4
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 261
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 885
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,074
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,251
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,017
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,017
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015