Vytvoriť faktúru

DANAGRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANAGRA
IČO 35690674
DIČ 2020309555
IČ DPH SK2020309555
Dátum vzniku 17 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANAGRA
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 844 068 €
Zisk 10 664 €
Aktíva 345 018 €
Vlastný kapitál 176 874 €
Kontaktné informácie
Email danagra@danagra.sk
Webová stránka http://www.danagra.sk
Phone(s) +421248287318
Mobile phone(s) +421903422382, +421903722382, +421903284382, +421948306772, +421948305705, +421903790382, +421903822382, +421948422382
Fax(es) 0243429740
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 400,609
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,007
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,007
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 396,454
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 121,158
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 121,158
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 217,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,574
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,574
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 197,807
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,915
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,455
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,460
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,148
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,148
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,609
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 187,538
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 169,570
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 169,570
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,664
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,071
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,001
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,001
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,856
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,856
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 210,214
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,087
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,087
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,373
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 621
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -5
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,862
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 844,068
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 722,910
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 121,158
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 827,568
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 539,847
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,782
D. Služby (účtová skupina 51) 144,202
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 98,980
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,102
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,584
4. Sociálne náklady (527, 528) 294
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,264
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,233
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,233
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 260
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,500
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,237
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 59
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,833
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 513
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,748
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,084
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690674 DIČ: 2020309555 IČ DPH: SK2020309555
 • Sídlo: DANAGRA, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava 17.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Pásztor 13 280 € (100%) Kukučínova 40 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, opravy, úpravy strojových zariadení pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a stavebníctvo.Opravy pracovných strojov
   prenájom a lízing strojov a zariadení
   faktoring a forfaiting
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   19.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   05.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   DANAGRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.10.1996Zrušené obchodné meno:
   DANAKTA AGRO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 810 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   DANAKTA AGRO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava