Vytvoriť faktúru

REGpharm Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGpharm Slovakia
IČO 35690712
DIČ 2020309544
IČ DPH SK2020309544
Dátum vzniku 20 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGpharm Slovakia
Radvanská 4
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 357 €
Zisk 86 005 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905747753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,978
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,978
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,978
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 235,787
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 56,874
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,043
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 173,521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 281,765
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 274,540
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 181,105
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 128
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 86,005
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,225
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,725
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 677
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,048
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 283,357
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,606
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 270,535
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,616
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 169,091
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,814
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,411
C. Služby (účtová skupina 51) 124,557
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,851
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,971
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,487
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 114,266
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 138,359
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 185
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 13
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 172
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,727
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 126
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,601
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,542
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 110,724
P. Daň z príjmov (591, 595) 24,719
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 86,005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690712 DIČ: 2020309544 IČ DPH: SK2020309544
 • Sídlo: REGpharm Slovakia, Radvanská 4, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01 12.04.2005
  RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 28.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Ťažký 6 639 € (100%) Radvanská 4 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 28.01.2008
   22.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.2007Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.07.2002
   05.10.2006Nové sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   04.10.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 4 Bratislava 811 09
   29.04.2005Nové obchodné meno:
   REGpharm Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.04.2005
   28.04.2005Zrušené obchodné meno:
   REGpharm Slovakia (Unicorn Management), s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   08.01.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   02.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.07.2002
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Hrehová Tehelná 313/20 Vranov nad Topľou 093 03
   11.04.2000Nové sidlo:
   Továrenská 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hrehová Tehelná 313/20 Vranov nad Topľou 093 03
   10.04.2000Zrušené sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kurčová 169 Veľký Cetín 951 05
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kurčová 169 Veľký Cetín 951 05
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   20.05.1996Nové obchodné meno:
   REGpharm Slovakia (Unicorn Management), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   Noví spoločníci:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08