Vytvoriť faktúru

Oracle Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Oracle Slovensko
IČO 35690721
DIČ 2020309357
IČ DPH SK2020309357
Dátum vzniku 20 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Oracle Slovensko
Einsteinova 19
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 749 694 €
Zisk 320 913 €
Aktíva 21 182 555 €
Vlastný kapitál 4 728 914 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257288403, 0800004992, 0257288111
Mobile phone(s) +421915692464
Fax(es) 0257288100
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,181,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 395,661
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 395,661
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 190,410
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,708
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 157,577
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 38,966
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,871,466
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 365,835
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 365,835
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 292,741
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 292,741
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,686,114
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,848,455
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,848,455
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 487,853
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 320,558
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,248
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,526,776
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,526,776
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 914,409
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 86,779
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 827,630
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,181,536
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,049,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 995,818
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 995,818
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 99,582
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 99,582
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,633,519
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,633,519
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 320,913
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,826,727
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 39,783
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 39,783
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 81,699
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 81,699
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,636,650
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 573,316
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 573,316
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 394,842
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 258,468
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 410,024
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,068,595
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 251,909
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 816,686
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,304,977
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 25,093
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,279,884
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,607,411
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,749,694
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,237,777
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,369,635
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142,282
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,265,060
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,362,681
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89,006
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -113,982
D. Služby (účtová skupina 51) 24,403,782
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,270,609
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,707,920
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,689,854
4. Sociálne náklady (527, 528) 872,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 92,512
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,364
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,364
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129,222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 484,634
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,865,925
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,716
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 171
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 171
XII. Kurzové zisky (663) 15,545
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,976
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
O. Kurzové straty (563) 15,817
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 472,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 151,461
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 37,827
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 113,634
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 320,913
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016