Vytvoriť faktúru

Rozes - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rozes
IČO 35691018
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Rozes
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 626 531 €
Zisk 295 960 €
Aktíva 6 557 157 €
Vlastný kapitál 1 396 952 €
Kontaktné informácie
Email spectrum@skspectrum.sk
Phone(s) 0254417112
Fax(es) 0254430516
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,716,687
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,408,607
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,480,837
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 825,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,858,944
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,212
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,000
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 770,485
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 927,770
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 927,770
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,306,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,298,525
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,734
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,734
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,614
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,264,177
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,609
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,480
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,946
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,946
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,716,687
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,693,033
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 829,848
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 829,848
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 165,970
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 165,970
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 401,255
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,619,345
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,218,090
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,023,654
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 592,523
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 533,371
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,004
12. Odložený daňový záväzok (481A) 55,148
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 512,124
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 80,743
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,743
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,608
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,951
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 425,772
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,919,007
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 255,693
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 626,531
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 255,693
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 367,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,338
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 541,926
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 172,443
D. Služby (účtová skupina 51) 49,684
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,023
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,484
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,323
4. Sociálne náklady (527, 528) 216
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,625
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 170,937
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 170,937
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 81,419
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,795
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,605
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,566
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,419
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 100
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 103,318
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 103,318
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,390
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 6,639
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,746
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 87,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -124,326
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -127,206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 295,960
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016