Vytvoriť faktúru

IB Grant Thornton Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IB Grant Thornton Consulting
IČO 35691077
DIČ 2020309423
IČ DPH SK2020309423
Dátum vzniku 10 Mája 1996
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo IB Grant Thornton Consulting
Križkova 9
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 645 611 €
Zisk 8 492 €
Aktíva 860 507 €
Vlastný kapitál 21 895 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.grantthornton.sk
Phone(s) +421254641179, +421259300400, +421254641175, +421254641176, +421254641177, +421259300410, +421254641174, +421254641178
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,552,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,122
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,122
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,122
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,531,666
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,552
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,145
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 19,407
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,181
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 28,181
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,181
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,178,864
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 365,027
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,027
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 813,837
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 302,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 932
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 301,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,014
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,971
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 43
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,552,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,757
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,333
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,333
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,492
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,536,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,753
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,753
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,625
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,625
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,445,040
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,674
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,674
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,135,628
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,004
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,155
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,291
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,288
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 87,621
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,512
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 41,109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 6
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,635,999
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,645,611
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,635,999
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,443
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 406
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,509,659
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,543
D. Služby (účtová skupina 51) 468,651
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 958,925
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 702,876
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 230,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,562
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 409
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,137
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,137
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,435
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,559
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,135,952
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,142,248
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,108
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,994
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,994
XII. Kurzové zisky (663) 111
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,829
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
O. Kurzové straty (563) 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,736
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,137,231
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 1,125,857
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,492
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
 • IČO:35691077 DIČ: 2020309423 IČ DPH: SK2020309423
 • Sídlo: IB Grant Thornton Consulting, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IB Holding, k. s. 0 € (0%) Križkova 9 Bratislava 811 04
  Ing. Martina Runčáková 664 € (100%) Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2015Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   administratívne služby
   15.11.2013Noví spoločníci:
   komplementár IB Holding, k. s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   IB Holding, k. s. Križkova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.05.1996
   22.12.2011Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   29.01.2011Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09
   29.11.1999Nové obchodné meno:
   IB Grant Thornton Consulting, k.s.
   10.05.1996Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár