Vytvoriť faktúru

SPORTIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPORTIMEX
IČO 35691158
DIČ 2020310138
IČ DPH SK2020310138
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORTIMEX
Kozia 21
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 531 €
Zisk -27 261 €
Aktíva 71 726 €
Vlastný kapitál -270 426 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948621007
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 154,190
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 104,340
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 104,340
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,256
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 80,084
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,635
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 997
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 991
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,730
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,256
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,256
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,474
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,908
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,100
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 215
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,190
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,313
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 300,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -277,068
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -277,068
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,261
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,731
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 557
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 557
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 149,974
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,874
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,874
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 365
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 212
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,940
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,146
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,146
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,531
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,531
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 83,531
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,682
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,519
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,006
D. Služby (účtová skupina 51) 67,893
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,693
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,670
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,995
4. Sociálne náklady (527, 528) 28
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 330
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,453
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,453
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,151
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,887
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,301
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,261
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016