Vytvoriť faktúru

VÚRUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÚRUP
IČO 35691310
DIČ 2020331423
IČ DPH SK2020331423
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VÚRUP
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 854 918 €
Zisk 531 027 €
Aktíva 6 047 991 €
Vlastný kapitál 4 353 442 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.vurup.sk
Mobile phone(s) +421903666809
Fax(es) 0245246276
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,436,388
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,335,680
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 51,034
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 51,034
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,284,646
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 623,068
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 638,403
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,175
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,079,467
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,364,108
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 256,736
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 20,068
3. Výrobky (123) - /194/ 92,838
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 994,466
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 133,871
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,490
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,490
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,293
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 109,088
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,614,417
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,518,322
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,439,434
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,888
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91,810
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,285
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,967,071
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,587
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,961,484
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 21,241
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 248
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,741
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,436,388
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,760,313
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,594,520
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,594,520
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 307,875
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 307,875
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 326,891
2. Ostatné fondy (427, 42X) 326,891
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 531,027
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,676,075
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 46,689
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 46,689
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 174,280
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 174,280
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,010,937
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 627,587
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,873
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 463,714
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 994,566
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 147,664
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 96,657
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,525
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,938
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 444,169
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,706
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 386,463
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,848,316
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,854,918
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,857,475
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,960,637
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,818
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,213
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,207
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,129,410
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,760
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,505,374
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -13,188
D. Služby (účtová skupina 51) 1,059,414
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,299,067
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,244,139
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 787,638
4. Sociálne náklady (527, 528) 267,290
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,164
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 226,162
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 226,162
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 654
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,751
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 725,508
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,266,138
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,093
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,790
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,790
XII. Kurzové zisky (663) 303
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,717
O. Kurzové straty (563) 1,113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,604
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 717,884
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 186,857
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 205,710
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -18,853
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 531,027
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017