Vytvoriť faktúru

CACAOTICA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CACAOTICA
IČO 35691328
DIČ 2020886351
IČ DPH SK2020886351
Dátum vzniku 30 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CACAOTICA
Mlynské nivy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 619 998 €
Zisk -77 674 €
Aktíva 362 243 €
Vlastný kapitál 42 299 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253631017, 0336407254, 0336407255, 0336407256
Mobile phone(s) 0905445328
Fax(es) 0336407256
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 356,896
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 92,292
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 92,292
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,700
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,240
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,181
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 145,063
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104,751
3. Výrobky (123) - /194/ 40,312
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 106,324
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,042
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,042
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22,500
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -218
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,794
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,713
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,423
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,423
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 356,896
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,263
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,224
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -77,674
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,314
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 30,238
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 76
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 365,623
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 208,310
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 208,310
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 138,506
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 445
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,023
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,165
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,174
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,097
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,097
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,125
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 616,984
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 619,998
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 187,072
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 426,248
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,663
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,984
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692,177
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 166,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 283,104
D. Služby (účtová skupina 51) 116,061
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 115,772
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,304
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,262
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,206
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 500
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,834
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,834
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 586
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -72,179
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,482
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 449
XII. Kurzové zisky (663) 449
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,264
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,424
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,424
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,840
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -75,994
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,680
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -77,674
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016