Vytvoriť faktúru

E.S.P.H. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.S.P.H.
IČO 35691352
DIČ 2020936280
IČ DPH SK2020936280
Dátum vzniku 27 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.S.P.H.
Trnavská 59
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 595 €
Zisk 5 125 €
Aktíva 44 040 €
Vlastný kapitál 13 864 €
Kontaktné informácie
Email ivetanov@gmail.com
Phone(s) 0918494429
Mobile phone(s) 0918494429
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,780
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,783
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,783
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,783
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,855
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,903
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 9,903
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -3,193
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -3,193
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,193
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,145
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 71
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,074
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 142
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,780
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,989
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 42,887
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 42,887
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 763
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 763
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,786
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,423
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -60,209
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,125
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,791
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,611
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,611
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,180
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,719
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,719
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 60
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,331
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,164
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,595
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,164
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,431
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,396
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,123
D. Služby (účtová skupina 51) 24,851
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,825
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 475
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,272
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,301
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,301
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 11,953
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,199
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,190
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,085
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,125
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016