Vytvoriť faktúru

B.O.A.T. Publicity - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.O.A.T. Publicity
IČO 35691468
DIČ 2020826390
IČ DPH SK2020826390
Dátum vzniku 30 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.O.A.T. Publicity
Bajkalská 29/D
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 958 €
Zisk -18 348 €
Aktíva 19 528 €
Vlastný kapitál -162 370 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258275910, 0258275911, 0903264202
Mobile phone(s) 0903264202
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,205
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,205
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,205
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,157
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 590
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 590
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 567
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 412
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 155
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 454
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 454
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,816
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -180,719
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -169,674
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,466
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -252,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,348
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,535
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 190,477
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 334
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 188,472
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,958
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,677
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 281
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,230
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,546
D. Služby (účtová skupina 51) 7,720
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,756
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 633
4. Sociálne náklady (527, 528) 11
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,793
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,793
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 300
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 737
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,272
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,589
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,348
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015