Vytvoriť faktúru

TERRATEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERRATEST
IČO 35691476
DIČ 2020331434
IČ DPH SK2020331434
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERRATEST
Podunajská 25
21482
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 401 021 €
Zisk -20 481 €
Aktíva 392 155 €
Vlastný kapitál 120 281 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245520106, 0245520113, 0245520115
Mobile phone(s) +421903259995, +421911406173
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 41,153
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 41,153
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,153
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 169,559
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,968
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,347
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,018
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 210,712
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,749
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 27,885
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 27,885
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 221,480
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -138,135
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,481
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,963
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,408
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 76,368
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,839
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,941
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,233
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,355
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,495
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,692
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 401,021
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 392,486
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,035
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 418,718
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,371
C. Služby (účtová skupina 51) 223,858
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 144,952
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 775
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,683
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,207
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 40
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,832
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,697
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 153,257
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 42
X. Výnosové úroky (662) 42
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,860
M. Nákladové úroky (562) 1,358
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 502
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,818
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,515
P. Daň z príjmov (591, 595) 966
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,481
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016