Vytvoriť faktúru

Aston ITM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Aston ITM
IČO 35691531
DIČ 2020309676
IČ DPH SK2020309676
Dátum vzniku 30 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aston ITM
nám. SNP 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 726 043 €
Zisk 36 408 €
Aktíva 371 653 €
Vlastný kapitál 61 690 €
Kontaktné informácie
Email office@aston.sk
Phone(s) 0232409718, 0243635514, 0243635515
Fax(es) 0243635515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 389,370
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,963
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,134
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 11,134
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,829
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,829
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 350,756
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 268,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 268,752
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,752
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,004
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 944
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,060
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,651
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,651
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 389,370
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,051
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56,676
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,676
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,408
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,910
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,549
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,736
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,813
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 171,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,448
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,448
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,344
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,658
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,292
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,889
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,141
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,141
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,589
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,409
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,726,043
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 945
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,725,098
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,656,891
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 895
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,806
D. Služby (účtová skupina 51) 1,244,770
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 345,907
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 250,831
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 87,563
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,513
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 853
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,659
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,001
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,152
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 434,572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,277
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,973
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,973
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,473
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015