Vytvoriť faktúru

HWS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HWS
IČO 35691701
DIČ 2020331445
IČ DPH SK2020331445
Dátum vzniku 03 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HWS
Repíková 1
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 847 €
Zisk -1 297 €
Aktíva 157 231 €
Vlastný kapitál 81 576 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243191064
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 154,532
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,202
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,202
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,202
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 148,301
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 118,024
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,024
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,416
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,119
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,297
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,861
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,595
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,532
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,279
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 74,273
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 133,163
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,890
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,297
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,253
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63,106
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 61,711
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,395
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,437
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,330
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,330
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,781
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 366
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 710
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,463
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,847
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 48,478
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,985
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,949
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,149
D. Služby (účtová skupina 51) 10,589
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,672
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,277
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,370
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,241
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,241
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 88
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,515
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 235
O. Kurzové straty (563) 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -337
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015