Vytvoriť faktúru

PROGRES-TS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROGRES-TS
IČO 35691778
DIČ 2020331456
IČ DPH SK2020331456
Dátum vzniku 04 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROGRES-TS
Kosodrevinová 44
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 660 571 €
Zisk -236 699 €
Aktíva 1 101 514 €
Vlastný kapitál 462 318 €
Kontaktné informácie
Email progres@progres-ts.sk
Phone(s) 0243191251
Mobile phone(s) 0903444237
Fax(es) 0220853007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 844,756
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 760,226
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 760,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 609,294
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 122,268
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,164
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 27,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,927
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,504
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,504
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,413
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 43,042
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,042
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,167
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,010
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,479
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,531
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,603
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,603
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 844,756
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 130,207
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 130,207
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 305,794
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,439
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,439
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 81,493
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 81,493
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -236,699
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,522
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 187,967
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 184,993
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 184,993
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 504
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,470
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 125,070
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 205,839
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 154,563
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,563
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,679
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,425
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,708
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,638
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,826
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,826
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,826
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 572,451
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 660,571
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 572,451
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 86,339
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,781
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 701,528
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89,430
D. Služby (účtová skupina 51) 312,724
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 94,143
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,094
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,527
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,522
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,279
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 148,520
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 148,520
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 49,949
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,483
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,957
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 170,297
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191,320
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,957
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,957
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182,363
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -191,293
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -232,250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,449
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,449
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -236,699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015