Vytvoriť faktúru

Stredisko prof. Jána Červeňanského - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stredisko prof. Jána Červeňanského
IČO 35691786
DIČ 2020916513
Dátum vzniku 04 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stredisko prof. Jána Červeňanského
Záporožská 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 218 €
Zisk 475 €
Aktíva 6 690 €
Vlastný kapitál -21 490 €
Kontaktné informácie
Email studena@sjc.sk
Phone(s) 0903246167
Mobile phone(s) 0903246167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,931
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,611
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,611
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,611
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,207
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 28
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,241
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,241
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,241
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,938
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 203
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,735
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 113
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 501
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 501
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -28,630
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,630
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 475
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,335
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,693
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,693
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,132
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 420
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 420
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,629
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,985
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,237
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 861
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,510
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,611
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 41,756
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,218
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,757
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,461
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,652
D. Služby (účtová skupina 51) 12,951
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,059
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,816
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,155
4. Sociálne náklady (527, 528) 88
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,799
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,799
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 536
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,099
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,154
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 969
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 494
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 494
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3904462.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015