Vytvoriť faktúru

AP MEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AP MEDIA
IČO 35691883
DIČ 2020348462
IČ DPH SK2020348462
Dátum vzniku 03 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AP MEDIA
Staré Grunty 7
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 393 880 €
Zisk 49 100 €
Aktíva 2 013 768 €
Vlastný kapitál 837 465 €
Kontaktné informácie
Email info@apmedia.sk
Webová stránka http://www.apmedia.sk
Phone(s) +421260202111, +421265422428
Fax(es) 0265422428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,115,205
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 296,582
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 49,946
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 49,946
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 246,636
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 246,636
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,805,545
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 550,372
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,680
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 128,147
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,545
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,473
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,473
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,236,555
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,226,839
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,839
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,678
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,145
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,601
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,544
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,078
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,078
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,115,205
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 865,074
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 808,671
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 808,671
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,100
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,240,239
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 84,544
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 74,492
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,052
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 503,172
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 270,241
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,241
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,647
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,370
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,544
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,206
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107,164
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,113
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 632,410
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,892
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,611
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 8,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,304,914
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,393,880
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 272,022
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,032,892
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 21,156
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,482
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,328
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,307,449
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 219,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,144,217
D. Služby (účtová skupina 51) 992,007
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 762,432
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 551,542
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 193,079
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,811
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,175
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 108,788
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 108,788
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,190
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,423
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,217
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 86,431
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 970,846
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186
XII. Kurzové zisky (663) 186
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,943
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,860
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 22,860
O. Kurzové straty (563) 665
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,418
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,757
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,574
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,718
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691883 DIČ: 2020348462 IČ DPH: SK2020348462
 • Sídlo: AP MEDIA, Staré Grunty 7, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07 16.10.1997
  Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04 09.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniel Pavlica 1 660 € (25%) J. Poničana 7 Bratislava 841 07
  Ing. Peter Juhás 1 660 € (25%) Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
  Ing. Branislav Janček 1 660 € (25%) Bratislava 821 04
  Ing. Ľubomír Varga 1 660 € (25%) Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   07.07.2004Nové sidlo:
   Staré Grunty 7 Bratislava 841 04
   06.07.2004Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   07.11.2002Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   06.11.2002Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   09.05.2001Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   06.02.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom prezentačnej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   16.10.1997Nové sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   15.10.1997Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   AP MEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01