Vytvoriť faktúru

INREQ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno INREQ
IČO 35691891
DIČ 2020309929
IČ DPH SK2020309929
Dátum vzniku 04 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INREQ
Františkánske nám. 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 110 €
Zisk -12 568 €
Aktíva 68 111 €
Vlastný kapitál 8 658 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903447247
Mobile phone(s) 0903447247
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 643,371
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 634,424
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,424
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,424
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 610,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 610,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,661
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,076
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,076
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,585
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 528
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,286
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,286
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 643,371
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,305
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,480
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,909
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,927
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,836
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,568
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,066
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 535
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 535
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 638,531
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 165
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,518
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,413
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 394
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,967
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625,074
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,110
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,110
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,110
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,723
D. Služby (účtová skupina 51) 8,152
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,216
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,740
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,428
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 342
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,791
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,791
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,114
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,235
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,820
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,819
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 314
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 74
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,506
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,608
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,568
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017