Vytvoriť faktúru

EUROPA 2 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPA 2
IČO 35691972
DIČ 2020340135
IČ DPH SK2020340135
Dátum vzniku 06 Júna 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EUROPA 2
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 617 063 €
Zisk -2 333 €
Aktíva 513 773 €
Vlastný kapitál -3 919 756 €
Kontaktné informácie
Email info@europa2.sk
Webová stránka http://www.europa2.sk/
Phone(s) +421243294329, +421248224201
Mobile phone(s) +421903756867
Fax(es) 0248224200
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,100,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,218
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,590
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,590
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,628
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,628
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,074,328
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,017,992
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,017,296
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,017,296
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 695
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,336
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,876
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 862
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,100,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,005,799
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 564,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 564,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,265
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,265
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,578,029
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,714
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,600,743
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,333
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,106,207
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,966
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,966
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,969,729
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 791,896
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593,285
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,611
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,149,064
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,221
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,548
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 133,512
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 133,512
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,609,096
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,617,063
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,360
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,607,736
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) -2,342
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,309
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,584,498
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,620
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,881
D. Služby (účtová skupina 51) 1,075,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 232,126
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 168,914
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,826
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,386
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,887
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,044
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,044
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 210,625
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,565
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 526,235
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,233
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 9,229
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,251
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,757
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,757
O. Kurzové straty (563) 4,174
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 547
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,333
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017