Vytvoriť faktúru

BERTON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BERTON
IČO 35692111
DIČ 2020348473
IČ DPH SK2020348473
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BERTON
Ílová 10
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 128 018 €
Zisk -16 978 €
Aktíva 151 440 €
Vlastný kapitál 40 639 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903725326
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 84,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 84,829
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,918
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,851
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,456
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,541
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 120,680
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,396
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 59,071
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,978
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,284
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 952
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,384
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,703
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,439
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,269
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,973
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,948
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 128,018
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 112,107
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,510
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 143,677
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,464
C. Služby (účtová skupina 51) 57,783
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,429
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,511
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 22,125
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,760
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,605
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,659
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,860
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 360
M. Nákladové úroky (562) 246
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 114
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -358
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,017
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,978
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016