Vytvoriť faktúru

ATRIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATRIMEX
IČO 35692171
DIČ 2020340113
IČ DPH SK2020340113
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATRIMEX
Nobelova 32
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 395 969 €
Zisk -100 236 €
Aktíva 1 304 444 €
Vlastný kapitál -69 477 €
Kontaktné informácie
Email atrimex@atrimex.sk
Webová stránka http://www.atrimex.sk
Phone(s) +421249512560
Mobile phone(s) +421905813138
Fax(es) 0249512561
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,136,520
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,053,838
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,053,838
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,145
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 989,693
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,994
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,429
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,631
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,683
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 115
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,474
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,017
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,017
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,457
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 81
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 688
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 688
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,136,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -169,712
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -76,447
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -100,236
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,306,232
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 567,003
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 545,649
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,274
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 19,080
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 736,495
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 203,515
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,515
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 202,389
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 88,215
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 75,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 130,796
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,784
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,725
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,725
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 395,888
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 395,969
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 145,275
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,027
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 213,567
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,665
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,435
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,554
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 133,046
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 124,724
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -25,157
D. Služby (účtová skupina 51) 120,810
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 81,499
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 57,688
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,198
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,613
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,365
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,274
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,274
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,239
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,985
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,769
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -95,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,446
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -81
XII. Kurzové zisky (663) -81
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,610
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,447
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,447
O. Kurzové straty (563) 455
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 708
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,691
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -99,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -100,236
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015