Vytvoriť faktúru

ETERNA PRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETERNA PRESS
IČO 35692201
DIČ 2020323833
IČ DPH SK2020323833
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETERNA PRESS
Nezábudkova 24
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 96 666 €
Zisk 4 736 €
Aktíva 101 518 €
Vlastný kapitál -69 146 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 171,024
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 67,492
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 184
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 184
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 67,308
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,723
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 13,585
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,205
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,974
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,927
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,927
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,047
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,231
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,837
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,394
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 327
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 327
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 171,024
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,185
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 737
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 737
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -68,297
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,247
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -91,544
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,736
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,390
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 779
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) -73
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 852
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 175,151
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 82,170
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,847
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 681
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,333
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,834
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,286
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 506
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 506
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 48,954
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,819
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 96,666
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 543
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 96,123
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,745
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,176
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,991
D. Služby (účtová skupina 51) 49,679
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,237
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,066
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,775
4. Sociálne náklady (527, 528) 396
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,662
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,662
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,921
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,820
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -185
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,736
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015