Vytvoriť faktúru

DUNAJSLOVTRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJSLOVTRANS
IČO 35692375
DIČ 2020323789
IČ DPH SK2020323789
Dátum vzniku 12 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJSLOVTRANS
Prístavná 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 069 217 €
Zisk 7 409 €
Aktíva 469 478 €
Vlastný kapitál 35 091 €
Kontaktné informácie
Email dst@stonline.sk
Phone(s) +421253415347, +421253632621, +421253632622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 571,220
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,063
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,063
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 534,184
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 460,944
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 460,944
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,944
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,240
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,347
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,973
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 673
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 571,220
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,501
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,789
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73,521
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,732
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,409
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,119
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 507
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 507
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 519,680
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 495,314
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,314
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,103
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,756
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,298
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,209
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,932
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,932
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 600
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,960,662
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,069,217
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,845
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,953,817
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,053,850
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,847
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,997
D. Služby (účtová skupina 51) 3,869,703
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 93,893
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,724
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,748
4. Sociálne náklady (527, 528) 421
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,189
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,948
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,948
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,080
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 45,244
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,949
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,367
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,115
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,791
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1,789
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,696
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,884
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,884
O. Kurzové straty (563) 799
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,013
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,905
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,462
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,053
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,053
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692375 DIČ: 2020323789 IČ DPH: SK2020323789
 • Sídlo: DUNAJSLOVTRANS, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 10.03.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 6 639 € (100%) Panama City Panama
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.03.2011
   25.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   verejná vodná doprava
   13.06.2002Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   12.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   07.07.1999Noví spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   06.07.1999Zrušeny spoločníci:
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   14.09.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   27.05.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   DUNAJSLOVTRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v súvislosti s lodnou dopravou
   prenájom a obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru
   vykonávanie colno-deklaračných služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná činnosť v oblasti lodnej dopravy
   Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68