Vytvoriť faktúru

Harris Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Harris Slovakia
IČO 35692421
DIČ 2020861645
Dátum vzniku 12 Júna 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Harris Slovakia
Haanova 26
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 346 806 €
Zisk 54 635 €
Aktíva 151 107 €
Vlastný kapitál 105 393 €
Kontaktné informácie
Email info@harris.sk
Webová stránka http://www.harris.sk
Phone(s) +421262245607
Fax(es) 0262245607
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,712
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,712
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,392
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,165
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,565
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,401
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,199
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,877
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,791
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,592
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,000
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 364
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 54,635
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,086
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,544
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,140
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,033
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,464
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,777
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 866
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,402
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 346,806
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 346,805
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 275,297
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,898
C. Služby (účtová skupina 51) 87,815
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 174,129
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,476
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,721
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 258
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 71,509
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 250,092
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 74
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 74
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,520
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,520
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,446
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 70,063
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,428
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 54,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692421 DIČ: 2020861645
 • Sídlo: Harris Slovakia, Haanova 26, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Božena Bušová predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 06.11.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2010Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová - predseda predstavenstva Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.11.2009
   04.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová - predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.11.2004
   21.06.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
   01.12.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Božena Bušová - predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Božena Bušová Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Miriam Čizmazia Dlhé Diely I 3269/52 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Alexandra Pavlovičová Beniakova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2002
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Miriam Čizmazia Dlhé Diely I 3269/52 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Alexandra Pavlovičová Beniakova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Thorézova 36 Bratislava 851 03
   Ing. Róbert Kubinský Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   MUDr. Priska Rupčíková Kalištná 1 Bratislava
   11.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Kubinský Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   10.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Viktor Kouřil Západný rad 3 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Leonard S. Fullagar 6000 Western Place Suite 100 Fort Worth Texas 761 07 USA dlhodobý pobyt na území SR : Nám. Martina Benku 24 Bratislava 801 02
   12.07.1999Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Viktor Kouřil Západný rad 3 Bratislava
   MUDr. Priska Rupčíková Kalištná 1 Bratislava
   11.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Jerry L. Brownlee Box 133 B, Cleburne Texas 760 31 USA dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   29.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Leonard S. Fullagar 6000 Western Place Suite 100 Fort Worth Texas 761 07 USA dlhodobý pobyt na území SR : Nám. Martina Benku 24 Bratislava 801 02
   28.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ferenc Falus Gyergyó utca 5 Budapest 1026 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   13.06.1997Nové obchodné meno:
   Harris Slovakia, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom zdravotníckych prístrojov, pomôcok a náradia
   sprostredkovateľská činnosť
   opatrovateľská činnosť - okrem poskytovania stravy a ubytovania
   vypracovanie odborných štúdií okrem architektonických a urbanistických
   12.06.1997Zrušené obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia a.s.
   10.12.1996Nové obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Haanova 26 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Thorézova 36 Bratislava 851 03
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   09.12.1996Zrušené obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia, a s. domáca ošetrova- teľská starostlivosť
   Zrušené sidlo:
   Židovská 17 Bratislava 816 48
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Vidovenec Drobného 2 Bratislava
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia, a s. domáca ošetrova- teľská starostlivosť
   Nové sidlo:
   Židovská 17 Bratislava 816 48
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore ošetrovateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Roman Vidovenec Drobného 2 Bratislava
   Dr. Ferenc Falus Gyergyó utca 5 Budapest 1026 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   Jerry L. Brownlee Box 133 B, Cleburne Texas 760 31 USA dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava