Vytvoriť faktúru

HPL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HPL
IČO 35692448
DIČ 2020861656
IČ DPH SK2020861656
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HPL
Istrijská 20
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 631 009 €
Zisk 2 762 448 €
Aktíva 7 960 279 €
Vlastný kapitál 5 734 950 €
Kontaktné informácie
Email perdochova@hpl.sk
Webová stránka http://www.hpl.sk
Phone(s) +421269307140
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,714,372
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,123,428
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,198,754
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 12,086
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 1,186,668
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 116,641
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 116,641
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 808,033
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 808,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,380,034
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 385,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 385,097
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,418
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,418
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,844,684
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,568,231
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,568,179
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 200,000
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 990
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,380
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,083
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,147,835
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,882
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,134,953
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 210,910
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 337
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 210,573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,714,372
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,933,906
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 910,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 910,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 24,895
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 91,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 91,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,145,563
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,145,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,762,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,780,235
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,538
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 45,538
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,670,256
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 965,127
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,532
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 704,328
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 476
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 373,071
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 226,230
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,742
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,610
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 64,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,596
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,673
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 172
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 231
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 231
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,190,892
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,631,009
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,190,892
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,332,523
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 107,594
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,164,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,204,085
D. Služby (účtová skupina 51) 1,285,152
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,837,588
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,274,631
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,405,984
4. Sociálne náklady (527, 528) 156,973
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,512
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 292,982
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 292,982
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,210,036
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,936
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318,753
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,466,965
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,701,655
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 262,906
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 121,430
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 101,714
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 101,714
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39,637
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 39,000
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 637
XII. Kurzové zisky (663) 125
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 153,453
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 121,430
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,902
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,902
O. Kurzové straty (563) 1,030
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29,091
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 109,453
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,576,418
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 813,970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 823,359
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9,389
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,762,448
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016