Vytvoriť faktúru

TRADE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRADE SLOVAKIA
IČO 35692596
DIČ 2020309566
IČ DPH SK2020309566
Dátum vzniku 18 Júna 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TRADE SLOVAKIA
Čajakova 20
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 331 246 €
Zisk -12 192 €
Aktíva 789 328 €
Vlastný kapitál 83 226 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252499120, +421252444424, +421252444434
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 442,598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 442,598
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,953
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 341,116
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 83,150
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 251,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 783,714
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,761
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,633
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 42,120
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,192
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 713,953
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,503
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 677,857
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,913
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,541
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,874
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 650,529
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,593
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 331,246
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 96,855
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 195,628
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,763
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 327,404
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 74,229
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,900
C. Služby (účtová skupina 51) 101,532
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 61,952
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30,555
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 39,329
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,907
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,842
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,822
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 21
X. Výnosové úroky (662) 21
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 19,030
M. Nákladové úroky (562) 18,912
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19,009
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,167
P. Daň z príjmov (591, 595) -2,975
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,192
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016