Vytvoriť faktúru

Stavby a montáže - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavby a montáže
IČO 35692693
DIČ 2020310182
IČ DPH SK2020310182
Dátum vzniku 19 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavby a montáže
Budatínska 41
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 332 634 €
Zisk 20 569 €
Aktíva 302 155 €
Vlastný kapitál 108 654 €
Kontaktné informácie
Email stavbyam@azet.sk
Phone(s) 0244461197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 269,340
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,812
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,812
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,812
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,106
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 138,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 137,627
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,627
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 458
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 104,921
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 115,556
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -10,635
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,422
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,340
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 129,223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,536
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,479
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,479
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,569
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 140,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63,147
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 58,900
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 58,900
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,247
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,448
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 119
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -50
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,254
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,818
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,307
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,783
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,783
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,739
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,325,839
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,332,634
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,325,280
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,076
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,719
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,297,021
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 172,132
D. Služby (účtová skupina 51) 995,479
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 85,900
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,488
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,849
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,563
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,592
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,844
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,844
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,275
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 799
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,613
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,228
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,161
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,390
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,390
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,771
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,158
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,455
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,886
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,886
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015